Ta strona używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie, zgadzasz się z niech korzystać. OK

.

Warunki zakupów

1. Przepisy ogólne

 Niniejsze Ogólne Warunki Zakupów mają zastosowanie do zakupów w sklepie internetowym www.biobronz.pl Celem niniejszych warunków jest określenie praw i obowiązków sprzedawcy (dostawcy) z jednej strony, a nabywcy (klienta, konsumenta) z drugiej.

Sprzedawcą i operatorem sklepu internetowego www.biobronz.pl jest firma BIO BRONZ s.r.o., z siedzibą pod adresem Hubice 114, 930 39 Hubice, Slovakia

Identyfikator firmy: 47 904 020

zarejestrowany w OR, Okr. Sąd BA 1, sekcja S.R.O., sygn. 100435 / B

Nazwa banku: Tatra banka a.s.

Numer konta IBAN: SK84 1100 0000 0029 4745 8064

Wszystkie stosunki umowne między sprzedającym a kupującym są zawierane zgodnie z prawem Republiki Słowackiej. Jeśli konsument jest stroną umowy, stosunki prawne nieuregulowane warunkami działalności www.biobronz.pl reguluje ustawa nr. 40/1964 Z. z. Kodeks cywilny, ze zmianami, ustawą nr. 250/2007 Z. z. Ustawa o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami, i ustawa nr. 108/2000 Z.z. w sprawie ochrony konsumentów w sprzedaży obwoźnej i sprzedaży wysyłkowej, ze zmianami. W przypadku, gdy strona zawierająca umowę jest przedsiębiorcą, stosunki prawne nieuregulowane w Warunkach handlowych reguluje ustawa nr. 513/1991 Z. z. Kodeks handlowy ze zmianami.

 

2. Niniejsze OWZ obowiązują na terytorium Republiki Słowackiej i innych krajów UE przy zakupie towarów zamówionych za pośrednictwem handlu elektronicznego (zwanego dalej „E-commerce”) na stronie www.biobronz.pl

 

3. Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem publikacji strony www.biobronz.pl 

 

4. Prawa kupującego w stosunku do sprzedającego wynikające z ustawy nr. 250/2007 Z.z. w sprawie ochrony konsumentów oraz w sprawie zmiany ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr. 372/1990 Zb. w sprawie przestępstw z późniejszymi zmianami i ustawy nr. 108/2000 Z.z. w sprawie ochrony konsumentów w sprzedaży obwoźnej i sprzedaży przesyłek, z późniejszymi zmianami, niniejsze OWZ pozostają nietknięte.

 

5. Definicje

Umowa konsumencka - jest umową kupna, gdzie jedną stroną jest dostawca, a drugą stroną konsument, który nie mógł indywidualnie wpływać na treść wcześniej przygotowanej umowy.

Sprzedawca (dostawca) - osoba, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy konsumenckiej działa w ramach swojej działalności handlowej lub innej. Jest to przedsiębiorca, który oferuje lub sprzedaje produkty konsumentowi lub świadczy usługi, a także przedsiębiorca, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarcza produkt nabywcy.

Nabywcą jest każdy gość sklepu internetowego, który zgadza się z ogólnymi warunkami zakupów i reklamacji i zamawia towary lub usługi za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Według ustawy nr. 108/2000 Z. z. konsument oznacza osobę fizyczną, która nie kupuje towarów w celu ich sprzedaży innym osobom oraz w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania pracy lub zawodu.

Zawarcie umowy zakupu - zamówienie nabywcy stanowi chęć zawarcia umowy zakupu. Sama umowa kupna zostaje zawarta w momencie dostarczenia nabywcy wiążącej zgody sprzedającego wraz z przedstawieniem umowy kupna, tj. wiążące potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego. Od tego momentu wzajemne prawa i obowiązki powstają między kupującym a sprzedającym, które są określone w umowie kupna i niniejszych warunkach, które są również integralną częścią umowy zakupu.

E-commerce to system komputerowy znajdujący się w Internecie z dostępem publicznym.

Towary lub usługi to wszystkie produkty umieszczone na stronie e-commerce.

 

6. Cena

Cena zakupu towarów oferowanych przez sprzedawcę za pośrednictwem www.biobronz.pl  jest zawsze podana poniżej lub obok zdjęcia wybranych towarów. Wszystkie ceny podane dla towarów są ostateczne i bez dalszego wzrostu. Operator witryny zastrzega sobie prawo do zmiany cen w przypadku nieuprawnionej ingerencji w treść.

Taka korekta ceny nie dotyczy towarów już zamówionych przez kupującego.

 

7. Zamawianie towarów

Aby zamówić towar, kliknij obraz torby z zakupami za pomocą odpowiedniego „włóż” „kup”, a produkt zostanie umieszczony w koszyku. Będziesz wtedy mógł zdecydować, czy chcesz zakończyć zakup z rejestracją lub bez (wypełnij przygotowany formularz) lub kontynuuj zakupy. Po wiążącym potwierdzeniu zamówienia otrzymasz natychmiastowe potwierdzenie otrzymania zamówienia na podany adres e-mail.

Warunkiem ważności zamówienia elektronicznego jest prawidłowe i kompletne wypełnienie wszystkich formularzy rejestracyjnych.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie oraz za szkody spowodowane faktem, iż kupujący nie podał wszystkich wymaganych danych podczas rejestracji i / lub nieprawidłowo wypełnił formularz rejestracyjny. Otrzymane zamówienie elektroniczne jest uważane za projekt umowy zakupu i jest wiążące.

Umowa kupna między sprzedającym a kupującym powstaje na podstawie wiążącego potwierdzenia zamówienia elektronicznego w systemie. Sprzedawca zobowiązany jest potwierdzić treść zamówienia elektronicznego kupującemu pocztą elektroniczną (na adres e-mail kupującego wskazany w zamówieniu elektronicznym) niezwłocznie po jego dostarczeniu. W przeciwnym razie umowa zakupu między stronami nie zostanie zawarta. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia treści zamówienia elektronicznego określonego w wiadomości e-mail sprzedającego. W przypadku rozbieżności dotyczących treści zamówienia elektronicznego potwierdzonego przez sprzedawcę, kupujący zobowiązany jest powiadomić sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail wysłanej na adres [email protected] 

 

8. Warunki płatności

Za towary i usługi w sklepie internetowym możesz płacić w następujący sposób:

a) Płatność za pobraniem - płacisz bezpośrednio do GLS kurier w gotówce za dostawę przy odbiorze towaru

b) Przelew bankowy - po otrzymaniu zamówienia wyślemy Ci numer konta i zmienny symbol. Za towary zapłacisz z góry na nasze konto bankowe w Tatra banka. Po zaksięgowaniu płatności na Twoim koncie towary zostaną wysłane do Ciebie w ciągu 24 godzin. Poinformujemy Cię o wysłaniu towaru pocztą elektroniczną.

 

9. Warunki dostawy

Termin dostawy rozpoczyna się w dniu przyjęcia wiążącego zamówienia, które zawiera wszystkie niezbędne dane dotyczące jego realizacji. W przypadku, gdy zamówiony towar nie znajduje się w magazynie, sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia kupującego i uzgodnienia z nim dalszych kroków.

Sprzedawca realizuje transport do kupującego za pośrednictwem: GLS Kurier

 

10. Opłaty za transport, pakowanie i opcje płatności

W PL

a) GLS Kurier Płatność przy odbiorze

b) GLS Kurier Płatność z góry- Przelew bankowy

 

11. Sklep internetowy www.biobronz.pl gwarantuje klientom:

gwarancję ceny obowiązującej w momencie wysłania zamówienia do klienta

dostawę towarów, tak aby nie zostały uszkodzone

dostawę towarów w ilości i zakresie jakie zostały podane w zamówieniu

BIO BRONZ s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za:

Opóźnienie dostawy przez kuriera (kurier)

opóźnienie dostawy towarów spowodowanej nieprawidłowo podanym adresem odbiorcy

szkody spowodowane przez kuriera (kurier); Nie odbierać uszkodzonych towarów (uszkodzone opakowanie paczki itp.)!

 

12. Anulowanie zamówienia

 a) Klient ma prawo anulować zamówiony towar formą pisemną –email, w ciągu 12 godzin od utworzenia zamówienia bez opłaty za anulowanie

b) Anulowanie zamówienia już wysłanego jest możliwe, jednak klient zobowiązany jest pokryć koszty transportu.

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia na towary, jeśli nie jesteśmy w stanie dostarczyć go do sprzedaży lub po cenie wskazanej w sklepie internetowym. Poinformujemy Cię natychmiast, anulując zamówienie telefonicznie lub e-mailem.

 

13. Umowy konsumenckie i instrukcje dotyczące prawa odstąpienia od umowy (zwrot towaru bez podania przyczyny)

Konsument ma prawo według ustawy nr. 108/2000 Zb. o ochronie konsumenta w sprzedaży obwoźnej i wysyłkowej zgodnie z art. 12, do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towarów, następnie ma kolejne 14 na zwrot towarów w ich oryginalnym stanie. Sprzedawca jest następnie zobowiązany do zwrotu ceny zakupu towaru w ciągu 14 dni od daty odstąpienia, jeżeli konsument zwrócił mu go w oryginalnym stanie.

Powiadomienie kupującego o odstąpieniu od umowy zakupu musi zostać dostarczone sprzedającemu do końca okresu odstąpienia, a jednocześnie musi zostać sprzedającemu zwrócony kompletny towar w oryginalnym stanie wraz ze wszystkimi dokumentami, oryginalnymi etykietami dołączonymi do towarów i dokumentacji dostarczonej Kupującemu. W celu szybkiej realizacji należy zwrócić towary na ten sam adres sprzedawcy, który jest podany w dokumentach towarów jako miejsce, z którego towary zostały wysłany do kupującego.

Po otrzymaniu towaru, wraz z całą dokumentacją i formularzem, po uznaniu prawa, zwrócimy konsumentowi pieniądze za towary w ciągu 7 dni od daty odstąpienia od umowy w sposób wskazany na formularzu.

Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie zostanie spełniony, sprzedawca nie zaakceptuje odstąpienia od zamówienia elektronicznego, a towar zostanie zwrócony na koszt kupującego.

 

14. Ochrona danych osobowych

 a) Kupujący oświadcza, że udostępnia swoje dane osobowe dobrowolnie w celu prawidłowego wykonania zamówienia

b) Operator oświadcza, że dane osobowe kupującego nie zostaną przekazane stronie trzeciej, z wyjątkiem firmy przewozowej w celu dostarczenia towarów lub usług, wynikających z ogólnych warunków handlowych

c) Operator oświadcza, że podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie zgodnie z ustawą nr 428/2002 Zb. z. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami

d) kupujący ma prawo zwrócić się do sprzedającego w dowolnym momencie o bezpłatne usunięcie swoich danych osobowych z bazy danych

Kupujący oświadcza, że wszystkie podane przez niego informacje są prawdziwe. Kupujący oświadcza, że jest świadomy konsekwencji dostarczenia nieprawdziwych informacji, w szczególności, że takie zachowanie może zostać uznane za przestępstwo karne.

 

15. Postanowienia końcowe

- Sprzedawca może zmienić towary wymienione na stronie www.biobronz.pl w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia

- Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany i / lub zmiany niniejszych OWZ w dowolnym momencie. Zmiany i / lub zmiany niniejszych OWZ wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej www.biobronz.pl 

- Strony uzgadniają, że komunikacja między nimi odbywa się za pośrednictwem wiadomości e-mail

- Strony postanawiają, że wszelkie spory powstałe między nimi na podstawie przepisów umowy lub powiązanych umów, w tym ważności, interpretacji i rozwiązania niniejszej Umowy, będą rozstrzygane formą ugody

- Relacje nieuregulowane w niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupów podlegają odpowiednim przepisom Kodeksu Cywilnego,  Ustawy nr. 22/2004 w sprawie handlu elektronicznego i zmieniająca i uzupełniająca ustawę nr. 128/2002 w sprawie kontroli państwa nad rynkiem wewnętrznym w sprawach dotyczących ochrony konsumentów oraz w sprawie zmian i uzupełnień niektórych ustaw, zmienionych ustawą nr. 284/2002, z późniejszymi zmianami, oraz ustawa o ochronie konsumentów o sprzedaży przesyłek

- Kupujący (przed wysłaniem zamówienia), zaznaczając pole, zgadza się z tymi warunkami i jednocześnie potwierdza, że przeczytał niniejsze ogólne warunki i zgadza się z nimi w całości. Wysyłając zamówienie elektroniczne do sprzedającego, kupujący potwierdza również bezwarunkową zgodę na OWZ Sprzedającego

 

16. Rabaty i kupony rabatowe

Sprzedawca może zapewnić kupującym opcje rabatu:

a) rabat na kolejny zakup

b) rabat na podstawie jednorazowego kuponu rabatowego

c) przyznane rabaty nie mogą się kumulować

Firma wyśle kupon rabatowy do klienta pocztą elektroniczną wraz z warunkami jego użycia, ważności i wartości. Taki kupon rabatowy nie jest prawnie uprawniony.

W przypadku odstąpienia od umowy z jakiegokolwiek powodu i wrócenia towaru do sklepu internetowego www.biobronz.pl zakupionego na podstawie kuponu rabatowego, klientowi przysługuje jedynie zwrot kwoty zapłaconej za zakup towarów z wyłączeniem wykorzystanego kuponu rabatowego. Sklep internetowy www.biobronz.pl  może zdecydować, czy wydać kupon rabatowy klientowi do wykorzystania w kolejnym zamówieniu.  

.